Du läser här:

Vid händelse av brand och utrymning

Informationen på denna sida beskriver rutiner och vägledning vid brand eller annan händelse som kräver utrymning.

Vid utrymningslarm

Rädda – Sätt dig själv och kollegor i säkerhet. Utrym närmaste väg till återsamlingsplatsen.

Larma – Vid konstaterad brand/fara och larmet inte redan ljuder, tryck in brandlarmsknapp som sitter i anslutning till entréer och trapphus. Då ljuder utrymningslarmet i hela huset och alla medarbetare måste påbörja utrymning till anvisad återsamlingsplats.

Släck – Om så är möjligt och utan att utsätta dig själv för fara, använd släckningsutrustning för att släcka branden. Släckutrustning finns placerad vid dessa skyltar.

 

Ditt ansvar

Det är alltid den egna individens ansvar, medarbetare såsom besökare i kommunhuset, att känna till utrymningsplan, utrymningsvägar samt tillgången till släcknings och brandskyddsanordningar. Utrymningsplan och tillgång till släckning- och brandskyddsanordningar finns i anslutning till entréer och trapphus.

Utrymningsinstruktion

När utrymningslarmet startar i Kommunhuset ska samtliga personer utrymma lokalerna och bege sig till återsamlingsplatsen. Det finns utrymningsskyltar som visar närmaste utrymningsväg i lokalerna och ut till återsamlingsplatsen.

 

Återsamlingsplatser

Det finns en återsamlingsplats:

Parkeringsplatsen framför Kommunhuset.
Gäller för alla i kommunhuset.


När larmet har gått

Vardagar mellan klockan 08.00 och 16.30 så har personal från receptionen ansvaret att lokalisera brand och eventuellt kontakta räddningstjänsten. Övrig tid är larmet direktkopplad till räddningstjänsten.


  • Personal från Receptionen blir utrymningsledare (orange väst). De delar ut insatts kort och undersöker och identifierar larmet och kontaktar räddningstjänsten vid konstaterad brand.

 

  • Personal från Receptionen blir ledare för återsamlingsplats (orange/gul väst). De samlar ihop personal vid återsamlingsplatsen och kontrollerar att personal kommit ut. Återsamlingsplatsen är parkeringsplatsen framför Kommunhuset
  • Vid konstaterad brand, om så möjligt och utan att utsätta dig själv för fara, använd släckningsutrustning för att släcka branden.

Brand- och utrymningslarm

Kommunhuset är försett med ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Brand- och utrymningslarm utlöses av värme, eld, rök, byggdamm, ånga samt levande ljus.

 


Detektorer som reagerar på rök och värme finns placerade i kontorslokalerna, sammanträdesrum och i teknikutrymmen i hela huset.

 

Händelser som inte utlöser brand- och utrymningslarmet

På grund av oförutsedda tekniska fel kan brand- och utrymningslarmet ibland hindras att utlösas. Om brand- och utrymningslarmet inte utlöses och brand eller risk för brand är konstaterad ska den som upptäcker detta genast:

  • Trycka in knappen för brandlarm. Varna andra på vägen ut ur stadshuset.
  • Möta upp personal från receptionen/räddningstjänsten om vad som har hänt, samt bege sig till återsamlingsplatsen.

Vardagar mellan 08.00 och 16.30 så ansvarar personal från receptionen för att lokalisera brand och eventuellt kontakta räddningstjänsten. Övrig tid är larmet direktkopplad till räddningstjänsten.

Händelser/situationer som kräver utrymning

Utrymning ska genomföras vid:

  • brand eller fara för brand.
  • explosion eller risk för explosion.
  • bombhot eller annan allvarlig olycka/fara.

Andra händelser som kan kräva utrymning

Vid en allvarlig händelse i, eller i närheten av stadshuset, ska räddningstjänst, polis eller medarbetare som har information om händelsen, informera receptionens medarbetare. Beroende på händelsens art kan hela Kommunhuset behöva utrymmas.

Bombhot

I händelse av bombhot avgör polisen om utrymning ska genomföras. Uppger den som hotar att en bomb eller sprängladdning kommer att explodera inom en mycket kort tid någonstans i kommunhuset, ska receptionens medarbetare eller den som nås av meddelandet, omedelbart trycka in den röda larmknappen och starta utrymningslarmet oavsett om de fått kontakt med polisen.

Hur låter brandlarmet?

Om du inte vet hur brandlarmet låter kan du provlyssna genom att trycka på länken nedan.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-12-09 13:25

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se