Du läser här:

Säkerhetsarbete i kommunen

Kommunens säkerhetsarbete består av flera olika delar. Dessa beskrivs kortfattat nedan. De lagar som styr dessa områden finns under "Lagar och förordningar"

Skydd mot olyckor
Inom området Skydd mot olyckor hanteras frågor som behandlas i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Det handlar till exempel om översvämning och höga flöden, trafiksäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänst inom det geografiska området Surahammars kommun.

Krishantering
Inom området Krishantering ryms frågor som handlar om kommunens arbete utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser ifredstid och höjd beredskap. Här hanteras till exempel frågor som rör kommunens planläggning för hur arbetet med kriser ska organiseras. Inom området hanteras också frågor om höjd beredskap. Krishantering hanteras för kommunen som organisation men också för det geografiska området Surahammars kommun.

Internt skydd
Inom området Internt skydd hanteras kommunens interna risker. Skyddet omfattar den kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning och personella resurser.

Säkerhetsskydd
Med begreppet säkerhetsskydd avses:

  • skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,
  • skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet,
  • skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

För frågor rörande kommunens säkerhetsarbete kontakta

Beredskaps-och säkerhetsansvarig
Andreas Hagwall
Telefon 0220-391 39

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 10:44
Samarbete mellan;

  

länk till polisens hemsida

länk till grannsamverkan


  

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se