Du läser här:

Lagar & förordningar

Här hittar du länkar till lagar och förordningar som styr arbetet med skydd och säkerhet.

Lagar och förordningar vid en kris

Två lagar reglerar specifikt krishanteringen i Sverige. Men det finns relevanta avsnitt även i ordinarie lagar. De kan du hitta genom att följa länkarna på denna sida.

Lagar som reglerar krisberedskap och hantering av extraordinära händelser:

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Reglerar den lokala krishanteringen i kommuner och landsting. Enligt lagen är kommuner och landsting skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Lagen säger också att alla kommuner och landsting ska ha en särskild krisledningsnämnd som kan ta över de vanliga kommunala nämndernas uppgifter under en kris.

Förordning om krisberedskap och höjd beredskap

Denna förordning styr länsstyrelsernas och övriga myndigheters arbete med förberedelser och krishantering.

Den 1 april 2016 ersattes förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap av två nya försordningar. Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap (Försvarsdepartementet) och förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (Justitiedepartementet).

Lagar

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-06-26 11:53

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se