Organisation vid en större händelse

När en extraordinär händelse inträffar inom Surahammars kommun kan krisledningsnämnden eller dess ordförande fatta beslut om att den kommunala krisledningsorganisationen ska träda i funktion.

Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som: 

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller
  • överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget.

Krisledningens sammansättning
Krisledningsorganisationen PDF (pdf, 3.5 kB)i kommunen består av krisledningsnämnd, beredningsgrupp (stab) med en informationsgrupp, berörd kommunal verksamhet samt Krisstöd.

Krisledningsnämnd
Under kommunfullmäktige ska vid en extraordinär händelse det övergripande arbetet ledas av en krisledningsnämnd vars ansvar och uppgift är att företräda kommunen, besluta om förändringar i servicenivåer och omfördelning av kommunens resurser. På begäran kan kommunen lämna hjälp till andra kommuner eller landsting. Kommunen får under extra ordinära händelser lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av händelsen. Krisledningsnämnden består av kommunala politiker.

Beredningsgrupp/Stab
En beredningsgrupp (stab) ska verkställa krisledningsnämndens beslut. Beredningsgruppens uppgifter är också att bereda ärenden, leda och utföra arbete åt krisledningsnämnden. Ärendeberedningen innefattar bland annat att analysera den inträffade händelsen, förbereda information och föreslå åtgärder. Beredningsgruppen består av kommunala tjänstemän.

Informationsgrupp
Informationsgruppens uppgift är att ge information till allmänheten, media och egen organisation, upprätta presscenter och upplysningscentral. Informationsarbetet organiseras och leds av kommunens informationschef i samverkan med berörd förvaltningschef och beredningsgruppens chef. Informationsfunktionen kan nyttjas av enskild förvaltning även om inte övriga delar av beredningsgruppen är i funktion.

Krisstöd
En viktig resurs är Krisstöd som organisatoriskt består av en samverkansgrupp och ett antal stödpersoner. Verksamheten har som mål att förebygga och minimera psykiska och psykosomatiska skador.
Samverkansgruppen uppgift är att leda arbetet med omhändertagandet och består av personer som arbetar i organisationer som kan beröras av insatser vid olyckor och kriser.
Stödpersonerna är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris och har den direkta kontakten med den/de drabbade. 

FRG
Kommunens Frivilliga Resursgrupp (FRG) har som uppgift att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.  

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 10:17

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se