Du läser här:

Geografiskt områdesansvar

En allvarlig kris berör som gott som alltid ett stort antal krisaktörer med olika roller. Aktörerna som är offentliga organ men också företag och organisationer hanterar samma kris men med olika uppgifter. Var och en agerar självständigt och leder sin egen verksamhet. Samtidigt finns ett starkt beroendeförhållande mellan de som samverkar i att lösa krisen. För att krisen skall kunna hanteras på ett effektiv sätt krävs samordning. Områdesansvaret syftar till att göra krishanteringen effektiv och innebär att de berörda aktörerna måste ha nära kontakt med varandra.

Sedan juni 2006 är det geografiska områdesansvaret en lagreglerad kommunal uppgift. Kommunen ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Sammanfattning
Uppgiften att svara för det geografiska områdesansvaret kan sammanfattas på följande sätt:
 

  1. Kommunen ska vara initiativtagare och pådrivande för att skapa nätverk och samverkan i krishanteringsfrågor för all verksamhet inom kommunens gränser som är samhällsviktig ur krishanteringsperspektiv.
  2. Kommunen ska kunna vara kontaktpunkt och rapportör till länsstyrelsen för en samlad bild av läget för all verksamhet inom kommunens gränser som har betydelse för krisberedskap och krishantering.

Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget.

Samhällsviktig verksamhet
Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig kris. Därför är det viktigt att definiera vilka verksamheter som är nödvändiga för att kunna undvika eller hantera kriser.
 
Samhällsviktig verksamhet är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor:
 

  1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort sikt leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
  2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:16

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se