Vad är Elbrist? 

Om produktion och förbrukning av el inte är i balans kan elbrist uppstå. Det kan ske om det till exempel är brist på vattenkraft och några kärnraftsreaktorer står avställda samtidigt som det blir riktigt kallt i Sverige.

Idag kan Svenska Kraftnät, som en sista åtgärd vid elbrist, beordra bortkoppling av delar av elnäten för att minska elförbrukningen. På så vis drabbas alla elanvändare inom ett visst område, även samhällsviktiga funktioner. Även om bortkoppling hittills aldrig har skett så finns risken. Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället.(Styrel)

Styrel - säkrar el till samhällsviktiga funktioner

För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för ”Styrel” som står för ”Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer" och ska gälla från och med 1 januari 2012

Hur ser det ut idag?

Om det beslutas att man ska göra en frånkoppling av el så skyddar det elnätet från kollaps, men det tar inte hänsyn till behoven hos samhällsviktiga elanvändare eller hur känsliga vissa elanvändare är för elavbrott.

Vad är Styrel och hur fungerar det?

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet i det egna länet och fattar det myndighetsbeslut som ska ligga till grund för frånkoppling. Svenska Kraftnät fattar beslut om när styrel ska användas i det svenska elnätet.

Hur genomförs Styrel? 

Sveriges krisberedskap utgår ifrån att åtgärder planeras på kommunnivå, och vid behov kompletteras det med åtgärder på regional eller nationell nivå. Samma sak gäller för Styrel. Kommunerna har bäst möjlighet att bedöma vilka elanvändare som har störst behov av el utifrån ett samhällsnyttoperspektiv

Kommunerna identifierar vilka verksamheter och vilka enskilda elanvändare som bör prioriteras. Prioriterade elanvändare kan exempelvis återfinnas inom verksamheter som sjukvård, äldreomsorg, räddningstjänst, vattenförsörjning och elektronisk kommunikation. Det rör sig om både offentliga och privata verksamheter. Med stöd av elnätsföretagen tar kommunerna fram förslag till prioritering av elledningar som sedan lämnas till länsstyrelsen.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 14:10

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se