Tobak

Den som i sin näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla försäljningen till kommunen. Anmälan skall göras senast när försäljningen har påbörjats. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och serveringslokal.

Vad gäller vid försäljning?

  • Tobak får bara säljas till personer över 18 år.
  • För att sälja tobak ska du utöva egentillsyn efter lämpligt program
  • Ägare och kassaanställda har ansvar för att försäljningsreglerna följs i butiken.
  • Kommunen tar ut en avgift för tillsyn av tobak.
  • Om anläggningen byter innehavare ska en ny anmälan lämnas till kommunens alkoholhandläggare.
  • I offentliga lokaler och på serveringsställen råder rökförbud om du  planerar att inrätta rökrum kontakta Miljökontoret.

Tillsyn
Kommunen och polismyndigheten har tillsynsansvar över försäljningen. Löpande tillsyn sköts av personal vid Individ- och familjeomsorgen. Tillsynen inriktas främst på information och rådgivning. Kommunen skall förutom att upplysa om gällande regler även ingripa med förelägganden vid överträdelser.

Ansvar
Tobaksförsäljning skall ske enligt tobakslagen. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer under 18 år eller till någon som misstänks för att langa till någon som inte har fyllt 18 år.

Anmälan
Anmälan om försäljning av tobaksvaror i Surahammars kommun görs till Individ- och familjeomsorgen. Anmälningsblankett finns bland blanketter eller hos alkoholhandläggaren.

För mer information kontakta
Ann Hellberg
Alkoholhandläggare
Telefon 0220-390 14
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 11:58

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se