Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats enligt alkohollagens 8 kap 2 §. Med detta menas varje form av alkoholservering mot ersättning.
 
Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas;

  1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp  av dryckerna, och
  3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Observera att samtliga tre punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att servering kan ske utan tillstånd.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Den som söker serveringstillstånd måste kunna visa att hon/han är lämplig med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden och ha kunskap om alkohollagstiftningen.
Den sökande av serveringstillstånd ska kunna visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

Permanent servering
För permanent servering till allmänheten krävs ett godkänt kök för allsidig matlagning och att varierat utbud av tillredd mat kan serveras. Den sökande ska avlägga ett kunskapsprov hos kommunen.

Tillfällig servering
För tillfällig servering till allmänheten är kraven på den sökande samma som för stadigvarande men kravet på kök bortfaller. Mat ska dock erbjudas.

Tillfällig servering slutet sällskap
För tillfällig servering till slutet sällskap måste man lämna i en ansökan. Om ansökan avser olika slutna sällskap festvåningsrättighet eller yrkesmässig servering måste man avlägga ett kunskapsprov. Även vid servering till slutet sällskap måste mat erbjudas. Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om servering kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt.

Handläggningstiden

Handläggningstiden startar när alla efterfrågade handlingar har kommit in och ansökningsavgiften är betald. För enklare tillstånd 1-3 veckor och för permanenta tillstånd cirka 2 månader.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 14:08

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se