Folköl

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras innan verksamheten påbörjas. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och serveringslokal. Den som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen.

 
Anmälan
Anmälningsblankett finns bland blanketter eller hos alkoholhandläggaren och skickas till Surahammars kommun, Individ- och familjeomsorgen, Box 203, 735 23 Surahammar.

Villkor för försäljning
För att få sälja folköl måste du ha en godkänd eller registrerad livsmedelanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. I en butik ska du minst sälja charkvaror, mejeriprodukter, bröd, frukt och grönsaker. I en serveringslokal ska du minst servera pizza, varm korv, smörgås, hamburgare eller liknande mat. Det ska även säljas lätt drycker som alternativ till öl. 
 
Folköl får bara säljas till personer över 18 år
Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.

Egentillsyn
Du som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skall utöva egen tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall det finnas ett skriftligt program som skall arbetas fram av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet skall framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i alkohollagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.

Sanktioner 
Enligt 11 kap 9 § alkohollagen skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer öl till den som inte fyllt 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader

Avgift och tillsyn
Surahammars kommun upprättar register över de försäljningsställen som säljer folköl. Årliga besök genomförs i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs.

För mer information kontakta

Ann Hellberg
Alkoholhandläggare
Telefon 0220-390 14
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 11:46

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se