Du läser här:

Det ekonomiska kretsloppet

Kommunens ekonomiska kretslopp följer kalenderåret.

Årsredovisning


I januari avslutas föregående års verksamhet. Det ekonomiska utfallet stäms av och redovisningsprocessen syftar till att kommunstyrelsen ska kunna presentera en årsredovisning till kommunfullmäktige och kommunens innevånare. Årsredovisningen är klar i mars.

Budget


I samband med att årsredovisningen är klar påbörjas nästa års budgetarbete. Underlag på sådant som är viktigt för kommande budgetarbete tas fram.

I maj genomförs en ramberedning i syfte att uppnå en samsyn på hur de ekonomiska ramarna ska fördelas. Underlaget bearbetas politiskt under maj månad. Kommunstyrelsen lägger därefter ett förslag till ekonomiska ramar för kommande år som beslutas vid kommunfullmäktiges junisammanträde.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för kommande år senast i oktober månad.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut gör sedan nämnder och förvaltningar en detaljbudget under hösten. Detaljbudgeten fastställs av respektive styrelse/nämnd.

Uppföljning


Ekonomin följs upp regelbundet av nämnderna och kommunstyrelsen. Månadsuppföljningar med prognoser genomförs och i juli görs ett delårsbokslut där man gör en preliminär beräkning av kommunens årsresultat.
 
 
För mer information
kontakta Ekonomikontoret
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-07-23 13:13

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se