Du läser här:

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som redogör för hur kommunen ska hantera långsiktigt hållbar utveckling samt för hur mark‐ och vattenområden ska användas och planeras för att nå målet att skapa en god livsmiljö inom hela kommunen. Översiktsplanen redogör också för hur kommunen avser tillvarata allmänna intressen det vill säga, frågor som kommunen förvaltar och som kommuninvånarna kan ha ett särskilt intresse av.

Dessutom är planen en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationell och regional betydelse ska beaktas och bevaras. Surahammars kommun, har förutom ovanstående, beslutat att vår nya översiktsplanen ska fungera som en samlad kommunal utvecklingsstrategi. Innehållet har arbetats fram i ett samarbete mellan olika sektorer inom och utom kommunens organisation och utgör ett samlat beslutsunderlag för kommunens alla förvaltningar, nämnder och bolag.

Översiktsplanen regleras i huvudsak av Plan‐ och bygglagen (PBL 2010:900), som anger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska redovisa användning av mark‐ och vattenområden samt hur miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och garanterar därför inte genomförande, men den är vägledande för tillståndsprövning av olika slag och för efterkommande juridiskt bindande detaljplaner. Medborgarnas medverkan garanteras i lagen.

En aktuell översiktsplan förenklar fortsatt arbete när kommunen sedan ska detaljplanera ett område, lämna förhandsbesked/bygglov eller göra andra insatser. Eventuella avvikelser från översiktsplanen måste motiveras.

Vad innehåller översiktsplanen?

Översiktsplanen är vägledande och ska, i stora drag, visa på områden som är lämpliga för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår.

Större samhällsinvesteringar är viktiga att ha med i planen, till exempel när det gäller bebyggelse, vägar och annan infrastruktur för att skapa underlag för långsiktiga investeringar.

Kommunen måste hantera de statligt utpekade riksintressena för bland annat natur- och kulturmiljövården i översiktsplanen. Den ska hantera miljö-, risk och hälsofrågor och miljökvalitetsnormer för till exempel luft och vatten.

Gemensamma frågor med andra kommuner, så kallade mellankommunala frågor måste behandlas i översiktsplanen. Konsekvenserna till följd av planen ska beskrivas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram.

Planeringshorisont och aktualitetsförklaring

Översiktsplanen ska överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod till exempel 15-20 år, men den ska omprövas under varje mandatperiod (4 år), så kallad aktualitetsförklaring. Kommunfullmäktige tar då ställning till vilka delar av översiktsplanen som är aktuella och om översiktsplanen ska revideras helt eller delvis.

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-03-02 17:57

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se