Du läser här:

Översiktsplanering

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

En översiktsplan är kommuns långsiktiga vision om användningen av kommunens mark- och vattenområden och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras på ett hållbart sätt i framtiden samt innehålla kommunens politiska vision.

I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande, men är viktiga strategiska dokument som lägger grunden för fortsatt planering och genomförande. Översiktsplaner arbetas fram tillsammans med många olika intressenter. 

Varför översiktsplanering?

  • För att kunna se till helhet och sammanhang snarare än till enskildheter.
  • För att åstadkomma en bra livsmiljö och enklare vardagsliv för kommunens invånare
  • För att kunna främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror.
  • För att skapa beredskap för det oplanerade och oväntade.
  • För att underlätta detaljplanering, bygglov- och annan tillståndsprövning.
  • För att främja en god kommunal ekonomi.

Översiktsplanen är ett medel för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt.

Inom Surahammars kommun gäller:


Ny översiktsplan - påverka kommunens framtid!

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan för hela kommunen ska tas fram. I det arbetet är det viktigt att få veta vad Du tycker om att bo i Surahammars kommun, vad som är bra respektive vad som kan förbättras. Politiker och tjänstemän har inlett arbetet och allmänheten kommer också att kunna lämna synpunkter under arbetets gång.

Under våren och sommaren 2013 genomförde kommunen en första dialog, där det funnits möjlighet att fylla i ett formulär både i pappersformat och här på surahammar.se. Det genomfördes även träffar där det fanns möjlighet att träffa politikerna som är med i ÖP arbetet och lämna synpunkter. De synpunkter och förslag som inkommit har beaktas i det fortsatta planarbetet.

Under 2019 genomfördes samråd av förslaget av ny översiktsplan. Här fanns det på nytt möjlighet att tycka till. Samrådstiden var mellan 15 maj och 9 augusti 2019.

Alla synpunkter som inkom under samrådstiden har redovisats i en samrådsredogörelsePDF (pdf, 653.4 kB). Samrådsredogörelsen tillsammans med ett omarbetat planförslag kommer att samrådas kring på nytt i en utställning som kommer ske under hösten 2020.

Arbetet med att ha en beslutad ny översiksplan beräknas vara feb/mars 2021.

Stort tack till alla som har lämnat in synpunkter och förslag!

Kontakta kommunen om du vill ta del av den nuvarande översiktsplanen eller har övriga frågor gällande översiktlig planering.

Henrik Hedberg
GIS- och Plansamordnare
0220- 390 26

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-11-19 13:31

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se