Du läser här:

Områdesbestämmelser

Med hjälp av Områdesbestämmelser (OB) kan man reglera vissa förhållanden i ett område utan att ta med alla detaljer. Områdesbestämmelser kan gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

Exempel på plankarta för områdesbestämmelse

Exempel på områdesbestämmelse

Områdesbestämmelser kan upprättas för ett begränsat område som saknar detaljplan.

Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan, eller säkerställa riksintressen gällande naturresurser eller liknande. Planen kan också användas för att reglera befintliga förhållanden till exempel för att skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer. Den kan också reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten.

De kan också förhindra förändringar, i avvaktan på att detaljplan kan upprättas. Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner och ger inte heller någon byggrätt.

Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner.

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 17:52

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se