Att ta fram en detaljplan - hur fungerar detaljplanearbetet?

Här kan du följa hur hela processen kring en detaljplan fungerar.
Har du frågor eller om du tycker att någonting är oklart är du alltid
välkommen att höra av dig till oss med frågor.

Planarbetet är en lång och tidskrävande process. Det kan ta ett år eller mer att göra en ny detaljplan. Orsaken är bland annat att de som berörs av detaljplanen ska ha möjlighet att lämna synpunkter tidigt, när det bara finns en idé till förändringar och även längre fram, när detaljerna i förslaget är kända.

Planarbetet är indelat i olika skeden. Efter varje skede beslutar de ansvariga i kommunen hur arbetet ska fortsätta. Nya idéer kan komma fram. Det visar sig också om det finns frågor som måste utredas mera.

Processen som beskrivs har följande steg:

 1. Planbesked
 2. Samråd
 3. Granskning
 4. Antagande
 5. Överklagande
 6. Detaljplan vinner laga kraft

 

 1. PLANBESKED

  Ansökan - första steget mot ett planbesked
  Du som vill att kommunen ska upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan för
  ett visst område kan börja med att ansöka om ett planbesked. Ansökas kan  skickas in av en person, organisation eller ett företag. Det kan exempelvis vara för att bygga bostadshus eller industrilokaler på mark som tidigare är planlagd för annat eller för att bygga på ett annat sätt  än vad tidigare plan tillåter.

  Påbörjas ett planarbete eller inte?
  Kommunen svarar på ansökan genom ett så kallat planbesked. I planbeskedet meddelar kommunen om vi avser att påbörja ett planarbete eller inte. Om kommunen tänker påbörja ett planarbete står här också ungefär hur lång tid det förväntas ta innan planen kan antas. Om kommunen ger ett besked att inte påbörja något planarbete ska skälen för detta redovisas. Kommunen är skyldig att lämna sitt besked inom fyra månader från den dag en komplett ansökan om planbesked inkommit.

  Inte bindande
  Planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunen sida. Under planarbetets gång kan det komma fram information som leder till att förslaget till detaljplan får en annan inriktning eller utformning än det ursprungliga förslaget. Ett beslut om att starta en planprocess är inte heller en garanti för att detaljplanen kommer att bli antagen.

  Kommunen har rätt att ta ut en avgift för upprättandet av detaljplanen i form av planavgift eller planavtal. Mer information om planavgift eller planavtal får du i kontakt med kommunen.

 2. SAMRÅD

  Samla information och synpunkter
  När kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan ska fastighetsägare och boende som berörs av förslaget (de så kallade sakägarna), tillsammans med kommunens nämnder, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och eventuella andra som har intresse av förslaget få en chans att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet.

  Alla kan ta del
  De som berörs av ett samråd får handlingar skickade till sig med posten. I Surahammar sätts planförslaget upp på kommunens anslagstavla samt publiceras på kommunens hemsida. Vid större planer håller kommunen också offentliga samrådsmöten där planen presenteras. Samrådet varar under en viss tid, ofta mellan tre och fem veckor. Har du synpunkter på förslaget till en detaljplan ska du lämna dem i skriftlig form under den tiden. Efter samrådet kan kommunen, om det finns skäl, ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna eller förklara varför synpunkterna inte ledde till förändring.

 3. GRANSKNING

  Revidering av förslag
  Efter att kommunen har gått igenom alla synpunkter från samrådet och
  eventuellt förändrat förslaget med hänsyn till dessa ställs det reviderade förslaget ut för granskning. Granskningsförslaget sätts då upp på kommunens anslagstavla och publiceras på hemsidan. De som berörs av förslaget får granskningshandlingarna skickade till sig. Förslaget skickas även till berörda myndigheter. Granskningen pågår under en viss tid, en granskningstid, som är ungefär två till tre veckor beroende på vilken typ av plan det är.

  Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du
  framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga
  kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna måste ha inkommit
  senast innan granskningstiden har gått ut.

  Granskningsutlåtande och snart dags för beslut
  Efter granskningen sammanfattas alla synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Om ingen särskild sammanställning har gjorts för
  kommentarerna som gavs under samrådet ingår även dessa i sammanställningen. Kommunen kan efter granskningen enbart göra små
  förändringar i detaljplanen. Om planen ändras väsentligt efter granskningen måste planen ställas ut igen.

  När granskningsutlåtandet är färdigt skickar kommunen så snart som
  möjligt utlåtandet eller information om utlåtandet till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Bygg- & Miljönämnden tar sedan ställning till förslaget och beslutar om det är redo för antagande. Antagandehandlingarna går sedan vidare till Kommunstyrelsen, som tar ställning och om de anser förslaget klart för antagande skickas det till Kommunfullmäktige för antagande.

 4. ANTAGANDE AV DETALJPLAN

  I Surahammar antas normalt detaljplaner genom beslut i Kommunfullmäktige.

  Det som beskrivs ovan (steg 1-3) kallas för normalt planförfarande.
  Om detaljplaneändringen är av begränsad betydelse, stämmer med översiktsplanen samt saknar intresse för allmänheten kan enkelt planförfarande användas. Då ges möjlighet till samråd och därefter färdigställs ett slutligt förslag som de berörda får ta del av under minst 14 dagar. Planer som gjorts med enkelt planförfarande antas av Bygg- och Miljönämnden.

 5. ATT ÖVERKLAGA EN DETALJPLAN

  Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga beslutet.
  Överklagan skickas till kommunen som sedan skickar det vidare till Mark- och miljödomstolen. Det är viktigt att du uppger vilken detaljplan du överklagar, skälen till ditt överklagande och att du uppger ditt namn och adress i skrivelsen. Du kan överklaga beslutet under tre veckor räknat från den dag vi på vår digitala anslagstavla meddelat att protokollet från mötet är justerat.

  Du kan bara överklaga planen om du är sakägare och om du har
  lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen som inte
  har blivit tillgodosedda. Sakägare är du om du till exempel bor i
  planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom
  planområdet eller om du är granne till området. Det är domstolen som
  slutgiltigt avgör vilka som anses vara sakägare. Du kan också överklaga
  om du anser att själva planprocessen har varit felaktigt genomförd, så
  kallat formaliafel. En sådan överklagan kan göras av alla.

  Överklagande kan ske i flera steg. Överklagandet hanteras i första hand av Mark- och miljödomstolen, men detta beslut kan i vissa fall
  överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

 6. DETALJPLAN VINNER LAGA KRAFT

  En detaljplan vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut om ingen har överklagat antagandet. Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft när Länsstyrelsen eller domstolen slutligt har avgjort ärendet och det beslutet inte överklagas. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen inte vinner laga kraft.

  Att planen vunnit laga kraft innebär att kommunens bygglovshandläggare kan pröva bygglovsärenden mot detaljplanen och att det är möjligt att påbörja utbyggnaden av exempelvis vägar och ledningar enligt planen. Detaljplanen är nu juridiskt bindande.


Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-05-22 14:57

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se