Plandokument

Dokument som oftast hör till en detaljplan:

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redovisar förutsättningar och syften bakom detaljplanen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Bakgrunden till olika avvägningar som gjorts i arbetet med planen kan också redovisas.

Plankarta

På plankartan anges exakt vad som gäller inom hela det område detaljplanen omfattar. För all mark anges "användning" och "egenskaper". Exempel: användningen bostäder och egenskapen tvåvåningshus. Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan. Det är detaljplanekartan som är den juridiskt bindande handlingen.

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivningen ska, som namnet säger, redovisa de praktiska åtgärder som måste genomföras för att planen ska kunna förverkligas. Den tar upp ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga frågor. Ofta så finns planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen i samma dokument.

Illustrationsplan

Med hjälp av en illustrationsplan kan kommunen på ett enkelt sätt åskådliggöra planförslaget för allmänheten. Med hjälp av en karta kan man visa t.ex. hur tillkommande bebyggelse kan komma att placeras. Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande.

Övriga dokument

Till detaljplanen kan det även finnas andra handlingar, som inte är obligatoriska. Det kan vara markundersökningar, miljökonsekvensbeskrivningar (MBK), VA-utredningar, eller det kan t.ex. finnas ett gestaltningsprogram, som beskriver hur bebyggelsen ska utformas.

Gestaltningsprogram har blivit ganska vanliga vid större utbyggnader, när både en exploatör och kommunen vill ge en bredare bild av frågor som har betydelse för planens innehåll. Bl.a. kulturmiljöfrågor kan behandlas relativt utförligt i ett gestaltningsprogram.

Materialet kan också omfatta ytterligare illustrationer. Det kan vara foton, teckningar, bildmontage eller annat som visar hur området kan se ut när detaljplanen har vunnit laga kraft och alla byggnationer är klara, dvs. när detaljplanen är genomförd.

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se