Du läser här:

Detaljplaner

Med utgångspunkt från översiktsplanen tar kommunen fram detaljplaner (DP) som styr utformningen av enskilda områden och i vissa fall enstaka byggnader. Det är bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan Du köper en tomt eller ett hus, och vad planerna anger för omgivningen.

 

Exempel på detaljplan

Exempel på detaljplan

Detaljplaner finns för nästan all mark i tätorterna och för en del områden på landsbygden, bland annat fritidshusområdena. En detaljplan innehåller bindande regler för hur marken och vattnet får användas och vad man får bygga på olika tomter (byggrätt). I planen anges vilket ändamål som tillåts på marken, exempelvis bostäder, handel eller industri. Det kan också finnas bestämmelser om hur stora byggnader får vara och hur de ska utformas, var på tomten man får och inte får bygga och en hel del annat. Även utbyggnad av gator, parker och andra allmänna platser regleras i detaljplanen. Detaljplaner kan vara utformade på olika sätt, bl a beroende på när de gjordes och vad man främst ville styra.

På Plan- och Byggkontoret kan Du få besked om vilka bestämmelser som gäller för just Din fastighet.

När gör man en ny detaljplan?

Om någon vill bygga eller använda mark till ett projekt som inte stämmer överens med bestämmelserna i den gällande detaljplanen eller om detaljplan saknas kan frågan prövas genom att en ny detaljplan upprättas. Kommunen kan också säga nej till prövning och det beslutet går inte överklaga (det kommunala planmonopolet).

Om kommunstyrelsen är positiv får Bygg- och Miljönämnden och Plan- och Byggkontoret i uppdrag att börja arbeta med detaljplanen.

Hur går det till att göra en detaljplan?

Plan- och bygglagens 5:e kapitel innehåller noggranna bestämmelser om vad en detaljplan måste innehålla, vad som kan ingå och hur arbetet ska gå till.

Boverkets hemsidalänk till annan webbplats finns information om detaljplanering och annan planering för mark- och vattenområden.

Läs mer på sidan om Planprocessen om stegen i hur en detaljplan tas fram.

Hur får jag information om vad som planeras?

Programmet, samrådshandlingarna och utställningshandlingarna (granskning) brukar vanligtvis sändas ut till de närmast berörda. Planhandlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret, samt på respektive orts bibliotek som planen berör. Vid utökat planförfarande annonseras det i lokaltidning. Om behovet finns och vid större planer ordnas informations- och samrådsmöten. Pågående planarbeten redovisas också här på kommunens hemsida. Den som handlägger detaljplanen på Plan- och Byggkontoret kan besvara frågor om planarbetet.

För mer information och frågor rörande detaljplaner kontakta kommunkontorets planavdelning:

Henrik Hedberg
GIS- och Plansamordnare
0220- 390 26

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-04 15:39

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se