Du läser här:

Planering och utveckling av den fysiska miljön

Vi lever alla i ett samhälle, alltså måste vi organisera detta för att det inte ska bli problem och kaos. När vi planerar väljer vi väg för framtiden. Planering är en demokratisk process för att garantera att alla får en rättvis och trygg tillvaro.

Den kommunomfattande översiktsplanen redovisar grunddragen för den framtida användningen av mark- och vattenområden. Den kan utnyttjas som vision för kommunens framtida utveckling och som vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

Planering och byggande regleras av Plan och bygglagen (PBL). Kommunerna har vad man brukar säga ett planmonopol. Jämfört med andra länder har vi mindre statlig styrning och mer kommunalt självstyre när det gäller planering. Offentlighet och demokrati i processen är reglerad och tidskrävande. Sakägare ska beredas tillfälle till samråd och planförslag ska ställas ut.


Plankontoret sköter den fysiska planeringen av stadsbyggandet och övriga förändringar i kommunen. Här framställs översiktsplaner, detaljplaner och andra utredningar från idé till exploatering.

Plankontoret ansvarar även för ajourföring av byggnads-, adress och lägenhetsregistret, samt har hand om kommunens kartor, geodata och inmätning.

 

PLAN

Henrik Hedberg
GIS- och Plansamordnare
Telefon: 0220-390 26

Besöksadress:
Kommunkontoret, Hjulmakarvägen 18

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 17:51

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se