Du läser här:

Naturvård i Surahammars kommun

I kommunen finns många värdefulla naturområden, från öppna landskap till urskog, väl värda att besöka. Grundstenarna i naturvårdsarbetet är att bevara den biologiska mångfalden och skydda värdefulla naturmiljöer och kulturlandskap. Det är även viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling.

Naturvård är både ett statligt och kommunalt ansvar. I Surahammar har Bygg- och miljönämnden tillsynsansvaret för det kommunalt bildade naturreservatet Kohagen.öppnas i nytt fönster Tillsammans med den lokala Naturskyddsföreningen hålls ängs- och hagmarken öppen i reservatet. Kommunen är även med i ett samverkansprojekt tillsammans med andra intressenter för att hålla ett markområde öppet vid Muren.öppnas i nytt fönster

Kommunens markförvaltning ser till att de skogar som är i kommunal ägo sköts, det är då främst fråga om tätortsnära skog. Bygg- och miljönämnden är samrådsinstans vid avverkning av skog som har betydelse för friluftslivet. Vidare bevakar vi att naturvårdens intressen tas tillvara vid olika typer av exploatering i kommunen.

I naturvårdsarbetet ingår även ansvar för kalkningsverksamheten i våra sjöar och vattendrag.

Naturvårdsarbetet bedrivs i nära samarbete med kommunens lokala naturföreningar.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2019-08-29 08:38

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se