Du läser här:

Bygglovsbefriade åtgärder

Riksdagen har beslutat om nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli 2014. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan du får påbörja byggandet. En avgift tillkommer för handläggning av ärendet.

De åtgärder som omfattas av lagändringen är:

1.) Uppförande av komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4      meters nockhöjd - kräver anmälan och startbesked

2.) Uppförande av komplementbostadsbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst      4 meters nockhöjd - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked och i vissa fall      slutbesked

3.) Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea - kräver anmälan och       startbesked

4.) Uppförande av högst två takkupor - krävs anmälan från den 1 januari 2016

5.) Inredning av ytterligare en bostad - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked och i vissa fall slutbesked

Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande och en avgift kommer att tas ut för att handlägga anmälan. För åtgärderna 1-3 krävs att byggnaden/tillbyggnaden uppförs minst 4,5 m från fastighetsgräns. För mindre avstånd än 4,5 m krävs grannens medgivande (helst skriftligen för att undvika framtida missförstånd).

Den nya lagen om bygglovsbefriade åtgärder ska inte gälla för miljöer som anses värdefulla ur historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt samt områden som ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Läs mer detaljer om de nya reglerna på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När lagen trädde i kraft den 2 juli 2014 kommer mer information att finnas i Boverkets broschyr "Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov".

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-09-09 08:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se