Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov?

Vid nybyggnad och större tillbyggnader:

Samtliga handlingar skall inlämnas i 2 exemplar
 

Vid nybyggnad av mindre komplementbyggnader och mindre tillbyggnader:

 • Ansökan
 • Ritningar över planer, fasader och sektioner
 • Situationsplan
 • Kontrollplan, enligt plan- och bygglagen (PBL)  

Samtliga handlingar skall inlämnas i 2 exemplar
 
 

Hur skall ansökan och ritningar utformas?

Ansökningsblanketten ska fyllas i så fullständigt som möjligt. Glöm t ex inte att ange material och färg på tak och fasad.

Ritningarna
Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, tydliga och lättlästa. Det duger inte att du själv tar fram de slutgiltiga ritningarna på rutigt papper vid köksbordet. För att planera ditt bygge behöver du alltid anlita en fackman, vanligtvis en arkitekt eller byggnadsingenjör.Ritningar över planer, fasader och sektioner ska vara i lämplig skala, 1:50 eller 1:100 brukar vara lämpliga. Planritningar ska måttsättas. Vid tillbyggnad och ändring ska berörda delar redovisas på planritning på avvikande sätt från befintligt. Befintliga marknivåer samt nya marknivåer ska redovisas på fasadritningen.Avsett ändamål för varje utrymme i byggnaden ska redovisas. Ritningens innehåll och vem som ritat, fastighetsbeteckning, skala och datum ska redovisas på varje ritning.
Exempel på ritningPDF (pdf, 96.5 kB)

Situationsplan
En situationsplan (eventuellt nybyggnadskarta vid nybyggnation) ska redovisa befintliga och planerade byggnaders mått på tillbyggnad och avstånd till tomtgränser. Dessutom ska situationsplanen visa vägar, utfarter och parkeringsplatser, placering av egen avloppsanläggning och vattenbrunn, eller anslutningspunkt till kommunens ledningsnät när sådant berörs.

Nybyggnadskarta
Om det behövs en nybyggnadskarta kan du bland annat beställa den hos Metria AB i Köping, tfn 010-121 87 87 (koping@metria.se) eller hos Exact i Västerås, 021 - 18 51 21 (office@teamexact.com).
 
Kontrollansvarig
För nästan alla bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig, KA. Det behövs dock ingen KA för en liten tillbyggnad av ett småhus (< 15 m2) eller för ett skärmtak, garage, uthus eller dyligt. Men byggnadsnämnden kan ändock bedöma att det behövs en KA även för sådana åtgärder. En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som bygger, d v s entreprenören kan inte samtidigt vara KA, ej heller projektören.
 
Kontrollplan
I alla ärende skall en kontrollplan finnas. Enligt nya PBL ska KA och byggherren ta fram en kontrollplan som innehåller uppgifter om:
 

 • Vilken kontroll som ska göras
 • Kontrollmetod
 • Underlag för kontrollen, t ex ritningar eller fabrikantanvisningar
 • Vem som ska göra kontrollerna.
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden kommer att göra och när besöken ska ske.
 • Hur ev. farligt avfall kommer att tas om hand.
 • Hur ändringar görs varsamt och förbudet mot förvanskning beaktas.

 
Övrigt
Kontrollera att dina ansökningshandlingar är kompletta, att rätt fastighetsbeteckning angetts och att ansökan innehåller underskrift. Är din ansökan inte komplett tar ditt ärende längre tid eftersom nämnden då måste skicka tillbaka handlingarna eller begära komplettering.
 
 
 
Ansökan skickar du till:  
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar
 
eller kontakta:

Bygglovshandläggare
Ann-Sofie Axelsson
ann-sofie.axelsson@surahammar.se
0220-390 59


Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-18 08:57

Läs mer här:

Exempel på kontrollplanPDF (pdf, 82.5 kB)


Tänk på att:

 • Söka bygglov i god tid. Från mars månad är det många som söker och då blir handläggningstiderna längre.

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se