Du läser här:

Vad kostar bygglov ?

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska samråd och slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, upprättande av nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga handlingar, kungörelser och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
 
Avgifterna grundas på en taxa som kommunfullmäktige antagit. Avgiftens storlek varierar på vad som skall byggas. Även för avslag och återkallad ansökan tas avgift ut. Preliminärt besked om avgiften lämnas av byggnadsinspektören om du begär det.

Om du inte är nöjd med beslutet

Då kan du överklaga till länsstyrelsen i Västmanlands län om du är sökande eller sakägare i bygglovsärendet. Överklagande ska ske skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till länsstyrelsen men skickas eller lämnas till Bygg- och Miljönämnden under adress: 

Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar 

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange diarienummer, protokollets paragraf eller datum för beslutet. Ange hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder Er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan denne underteckna skrivelsen. I så fall skall fullmakt skickas med.  

För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha kommit in till Bygg- och Miljönämnden inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Har Ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om Bygg- och Miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.

För mer information kontakta

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-05-06 15:32

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se