Du läser här:

Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig ändring av en VA-anläggning, eldstäder och rökkanaler, samt ändring av bärande konstruktioner i en byggnad m.m. kräver en anmälan.
 
Följande handlingar ska inlämnas:

 
Samtliga handlingar skall inlämnas i 2 exemplar
 
Av ritningen ska framgå:

 • Vad som skall installeras/ändras

Samtliga handlingar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, datum och underskrift. Ritningar ska vara tydliga och lämpade för arkivfotografering.
 

Information

 • Kontrollansvarig (KA)

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga i samband med byggande och rivning. För ändringar i en- och tvåbostadshus krävs dock inte någon kontrollansvarig.
 

 • Kontrollplan

I alla ärende skall en kontrollplan finnas. Enligt nya plan- och bygglagen ska KA och byggherren ta fram en kontrollplan som innehåller uppgifter om:
 

 • Vilken kontroll som ska göras
 • Kontrollmetod
 • Underlag för kontrollen, t ex ritningar eller fabrikantanvisningar
 • Vem som ska göra kontrollerna.
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden kommer att göra och när besöken ska ske.
 • Hur ev. farligt avfall kommer att tas om hand.
 • Hur ändringar görs varsamt och förbudet mot förvanskning beaktas.

 
Anmälan skickar du till:  
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar
 
eller kontakta:

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 17:50

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se