Du läser här:

Skolskjutsar

Läsåret 2019-2020

 
Björks Buss kör våra skolskjutsar. Företaget kan med kommunens godkännande anlita annan entreprenör som kör vissa turer. Telefonnummer till Björks Buss:
 
Telefon:                           
021-15 75 50 mellan klockan 07.00 — 17.00
 
Jourtelefon:
070-210 51 64
 
Du som bor "avsides" den normala sträckningen och inte skall åka med någon dag, ring Björks Buss och meddela det.

Riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Surahammars kommun

Hemkommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet. Varje kommun får själv fastställa vilka avståndskriterier som skall gälla för att en elev skall vara berättigad till skolskjuts. Enligt lagen är hemkommunen inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som valt att gå i annan kommunal grundskola än den som kommunen anvisat.

De lagar och förordningar som behandlar rätten till skolskjuts finns i;

  • Skollagen
  • Vägverkets föreskrifter om skolskjutsning
  • Yrkestrafiklagstiftningen
  • Allmän lagstiftning

Barn och elever i Surahammars kommun erbjuds fri skolskjuts till anvisad skola, om någon eller några av följande omständigheter föreligger:

Skolbuss
Längre än 3 kmFri skolskjuts för 6-åringar som deltar i förskoleklassverksamhet och elever i skolår 1-3
Längre än 4 kmFri skolskjuts för elever i skolår 4-6
Längre än 5 kmFri skolskjuts för elever i skolår 7-9
  
Gångavstånd som grund för rätten till skolskjuts är avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen
(utom tätbebyggt område)
3 km6-åringar som deltar i förskoleklassverksamhet och elever i skolår 1-3
5 kmelever i skolår 4-9

Maximalt avstånd från hemmet till närmaste hållplats är beroende på hur förhållandena ser ut vad gäller säkerhet, barnets ålder etc. En viktig aspekt är trafikintensiteten till ordinarie skolskjutsväg.

Restid

Målsättningen är att den maximala restiden exklusive vänte- och gångtid för elev/barn skall uppgå till högst 60 minuter före skolstart. Om möjligt skall ingen behöva påbörja skolresan före klockan 07.00 (från hållplats), men vissa undantag kan förekomma.
Avstigning vid skola skall generellt inte ske tidigare än 07.30. Undantag kan medges. Då skall eleven/barnet ha tillgång till öppen skola eller fritids.

Om särskilda omständigheter föreligger finns det möjlighet att erhålla fri skolskjuts efter särskild ansökan.

Allmänt

Surahammars kommun och entreprenören anvisar genom entreprenören lämplig plats för påstigning respektive avstigning av skolskjutsen. Entreprenören är Björks Buss ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för närvarande.

Eleven skall inte i onödan behöva gå utmed eller korsa en hårt trafikerad 90- eller 70 km väg.

Ansvaret för skolskjuts och skoltransport är delat mellan föräldrar, skolan, kommunen, väghållaren och trafikutövaren.

Barn under 12 år bedöms inte kunna "hantera" sin situation i trafiken på egen hand på ett tillfredsställande säkert sätt. Därför ansvarar föräldrarna för transporten mellan bostaden och hållplatsen, samt för vistelsen på hållplatsen. Skolan ansvarar för säkerheten vid skolhållplatsen och skolan, medan trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsen.

Enligt lagstiftningen ansvarar föraren för att bälten används under resa när resenärens ålder understiger 15 år. Är resenären 15 och äldre vilar ansvaret för att använda bältet på resenären själv. Det är trafikutövarens ansvar att såväl tillhandahålla, som se till att bilbarnstolar används där så är nödvändigt. Bälten skall alltid användas om bälte finns. Eftersom det är angeläget att bälten används förutsätts även att föräldrarna ansvarar genom att påverka sina barn att använda bälten.

Växelvis boende

För de elever som bor växelvis beviljas tills vidare skolskjuts från/till bägge vårdnadshavarnas bostäder. Båda vårdnadshavarna skall dock vara bosatta inom kommunen.

Övrigt

För de elever som är folkbokförda i kommunen, som väljer friskola eller kommunal grundskola i annan kommun betalar inte kommunen skolskjuts, med undantag för de elever som flyttar till Surahammar och önskar avsluta läsåret eller slutföra sista terminen i annan kommun.
I undantagsfall beviljas resa med allmänna kommunikationer.

För elever som påbörjat studierna vid skolan och önskar slutföra skolår 9 vid Hammarskolan men flyttat från kommunen till en närliggande kommun, gäller samma tillämpning. I dessa undantagsfall beviljas kostnadsfri skolskjuts men med allmänna kommunikationer. Det är vårdnadshavares ansvar att kontakta kommunen vid dessa fall för att få kostnadsfri skolskjuts.

Kontakt

Borttappade saker Björks Buss AB,länk till annan webbplats tfn 021- 15 75 50

Ansvarig för skolskjutsfrågor i kommunen är
Hasse Engstrand Tfn 0220-391 40

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-09-11 13:30

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se